Your request is being processed.
Your request is being processed.

Alma Talent Pro juridiikka

Kansityyppi

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 44 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Ulosotto-oikeus III - Erityiset täytäntöönpanon lajit ja oikeussuojakeinot

Tuula Linnan ja Tatu Leppäsen tutuista teoksista Ulosottomenettely sekä Ulosmittaus ja myynti on ilmestynyt uudistetut painokset. Ne muodostavat kaksi ensimmäistä osaa koko ulosotto-oikeuden käsittävästä kolmiosaisesta kirjasarjasta. Sarjan kolmannessa, Tuula Linnan kirjoittamassa osassa aihepiirinä ovat muun kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpano, ulosoton oikeussuojakeinot (itseoikaisu, ulosottovalitus ja täytäntöönpanoriita) sekä verojen ja maksujen täytäntöönpano ja muut erityiset täytäntöönpanon lajit, kuten turvaamistoimen täytäntöönpano ja häätö. Kirjasarjan ensimmäinen osa Ulosotto-oikeus I - Ulosottomenettely ilmestyi maaliskuussa 2014. Teoksessa tarkastellaan ulosottolaitoksen organisaatiota, ulosoton keskeisiä periaatteita, ulosottoperustetta ja sen lakkaamista, asian vireillepanoa ja vireilläolon päättymistä, toimitusta koskevia yleisiä säännöksiä samoin kuin omaisuuden etsimistä ja ulosoton julkisuutta. Teoksen aihepiiriin kuuluvat myös muun muassa pakkokeinot ja takaisinsaanti ulosotossa. Sarjan toinen osa Ulosotto-oikeus II - Ulosmittaus ja myynti ilmestyi marraskuussa 2015. Teoksessa käsitellään ulosottokaaren ulosmittausta, myyntiä ja tilitystä koskevia säännöksiä. Kirja sisältää asiantuntevaa ja käytännönläheistä tietoa mm. palkan ulosmittauksesta, velallisen suojasta, keinotekoisista järjestelyistä ja muista sivulliskysymyksistä, kuolinpesän osuuden ja yhteisomistusesineen ulosmittauksesta sekä eri myyntimuodoista. Kirjasarjan kirjoittajat, professori Tuula Linna ja OTT, käräjätuomari Tatu Leppänen, ovat vastanneet ulosottolainsäädännön valmistelusta toimiessaan aikaisemmin pitkään oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksina.
127,95 €
Kirjailija Linna, Tuula
ISBNP9789521420528
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö

Miten henkilöyhtiö ja osakeyhtiö perustetaan? Miten erilaisia yhtiöitä hallinnoidaan? Millainen on omistajan asema yhtiömuodosta riippuen? Miten varoja käytetään ja jaetaan sallitulla tavalla? Mikä on johdon vastuu? Teoksessa käsitellään yrityksen organisoitumista henkilöyhtiöksi tai osakeyhtiöksi. Teos antaa perusteellisen kuvan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön sekä osakeyhtiön keskeisestä sääntelystä, pääomasta, pääoman hallinnasta, rahoituksesta, sallitusta varojen käytöstä ja jaosta, hallinnosta, johdon vahingonkorvausvastuusta, yhtiön purkamisesta sekä yritysjärjestelyistä.
102,00 €
Kirjailija Villa, Seppo
ISBNP9789521432606
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Perhevarallisuusoikeus

Perhevarallisuusoikeus-teoksessa tarkastellaan yksityiskohtaisesti sitä, miten oikeudellisesti säännelty perhe syntyy, mitä puolisot erilaisissa perhemuodoissa voivat tehdä ja miten erilaiset oikeudelliset perheet purkautuvat puolisoiden eläessä tai toisen kuoleman johdosta. Teos kattaa avioliiton ja avoliiton varallisuusoikeudelliset kysymykset. Teoksessa on huomioitu edellisen painoksen (2010) jälkeen tapahtuneet muutokset, mm. uusi adoptio- ja isyyslainsäädäntö, tasa-arvoinen avioliittolaki, perinnönjaon oikaisua koskeva PK 23a luku, nimilakiehdotus sekä uusin oikeuskäytäntö.
133,00 €
Kirjailija Kangas, Urpo
ISBNP9789521432552
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Asiakirjamallit

Teoksesta löydät mallit oikeansisältöisten asiakirjojen laatimiseen. Kirja sopii lakimiehille, muille asiantuntijoille ja maallikoille. Nyt käy vaikkapa perukirjan tai avioehdon laatiminen helposti: selkeä ulkoasu ja esimerkkitekstit auttavat dokumentin laatimisessa vähän kokemattomampaakin. Kirjaan kuuluvat asiakirja- ja lomakemallit voi ladata käyttöön verkosta. Tarkemmat ohjeet löytyvät teoksen sisäsivuilta.
167,00 €
Kirjailija Järvensivu, Petri ...
ISBNP9789521433108
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Tulosrohmut
Yrityksen kannattavuuden suojaaminen

Tulosrohmut syövät yrityksen tuloksesta osan. Tämä kirja auttaa tunnistamaan nämä kannattavuuden nakertajat ja torjumaan ne. Kannattavuuden heikentäjät voivat lähteä liikkeelle pienestä, mutta kumuloituessaan ne saattavat heikentää yrityksen tulosta olennaisesti. Ne saattavat liittyä investointeihin, strategisiin virhevalintoihin, annettuihin alennuksiin tai vaikka henkilöstön pitämiin ylimääräisiin taukoihin. Matti Vilkkumaa on ollut mukana yritystoiminnassa yli 40 vuotta sekä talouden että yleisjohdon tehtävissä. Lisäksi hän on toiminut pitkään yrittäjänä ja kirjoittanut useita johtamista ja taloutta käsitteleviä teoksia.
72,00 €
Kirjailija Vilkkumaa, Matti
ISBNP9789521433900
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Insolvenssioikeus

Oikeuden perusteokset -sarjaan kuuluvassa teoksessa käsitellään ulosottoon, konkurssiin, yksityishenkilön velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen ja kansainvälisen insolvenssioikeuden kysymyksiin liittyvät asiat ja paneudutaan tarkasti kunkin osa-alueen menettelytapoihin ja käytäntöihin. Teos antaa perusteellisen kuvan insolvenssioikeudesta oikeudenalana ja se on suunniteltu työvälineeksi kaikille maksukyvyttömyysasioiden parissa työskenteleville.
205,00 €
Kirjailija Koulu, Risto ...
ISBNP9789521425189
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017

Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus

Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus on käytännönläheinen opas tilinpäätösohjeistuksesta erityisesti pien- ja mikroyrityksille. Teoksessa vastataan yksiselitteisesti ja yksityiskohtaisesti myös siihen, miksi tilinpäätös pitää laatia tietyllä tavalla. Kirjan lisäksi teos ilmestyy päivittyvänä digitaalisena palveluna, jonka avulla tilinpäätöksen pystyy laatimaan käytännössä ja ammattimaisesti. Kirjan ostaja saa digitaalisen palvelun käyttöönsä vuodeksi. KLT, MBA, HT Jukka Hämäläinen työskentelee talouspalveluita tarjoavassa Nettomaster Oy:ssä. Hän on myös kokenut taloushallinnon ammattilaisten kouluttaja ja toimii myös tilintarkastajaan tilintarkastusyhteisössä.
113,95 €
Kirjailija Hämäläinen, Jukka
ISBNP9789521432071
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017

Ratkaisuja tilinpäättäjän ongelmiin

Teoksessa käsitellään mm. arvostamista ja jaksottamista koskevia erityisongelmia, kirjanpidon ja verotuksen sidonnaisuuksia sekä osakeyhtiön voitonjakoa ja osakaslainoja koskevia vaatimuksia. Esillä ovat myös eri yhtiömuotojen kirjanpitoon liittyvät erityiskysymykset sekä konsernitilinpäätöksen problematiikka. Asiat on ryhmitelty selkeästi aihepiireihin, jolloin itseään askarruttavat kohdat on helppo löytää. Asioiden löytämistä ja ongelmien ratkomista helpottaa kattava asiasanahakemisto. Kiireistä lukijaa palvelee myös jokaisen käsitellyn ongelman lopussa esitetty tiivistelmä. Kirjan uudistettuun painokseen on päivitetty uusimmat lainsäädännön, kirjanpitolautakunnan, kirjanpitoväritteisen vero-oikeuskäytännön, viranomaisohjeiden ja yrityksistä löydetyn käytännön edellyttämät muutokset ja lisäykset.
94,95 €
Kirjailija Kaisanlahti, Timo ...
ISBNP9789521432507
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017

Budjetointi 2020-luvulla

Teoksessa käydään läpi, miksi perinteinen budjetointi on tullut tiensä päähän ja mitä tilalle. Informaatiotekniikan ja ohjelmistojen ansiosta perinteisestä budjetoinnista luopuminen voisi tapahtua yrityksessä kuin yrityksessä jo tänä päivänä. Pienenä homogeenisena maana Suomi voisi myös julkisella sektorilla uudistaa raskaat ja kalliit budjetointirutiininsa uudelle tasolle palvelemaan paremmin tämän päivän tarpeita. Budjetoinnin rooli käsitteenä ja prosessina kuvataan kirjassa selkeästi osana strategian, tavoiteasetannan ja seurannan palvelijana. Kirjassa esitellään tehokkaita menetelmiä strategian ja tavoitteiden konkretisoinniksi sekä yritysten menestystekijöiden kehittämiseksi. Kirjassa käsitellään myös johtajuuden ja yksilötason haasteita sekä esitellään toimenpiteitä, joilla sitoudutaan läpi koko organisaation tavoitteisiin ja kehittämiseen aidosti täydellä sydämellä. Ihmiset tuntevat, että se mitä tehdään, on todella "minun asiani". Kirja sopii kaikille organisaatioiden tavoiteasetantaan osallistuville tai niihin tietoa työstäville. Pertti Åkerberg on työskennellyt pankki- ja rahoitusalalla, teollisuusyritysten talousjohdossa, konsulttina, kouluttajana sekä osallistunut prosessi- ja toimintojohtamista käsittelevien kirjojen kirjoittamiseen.
91,95 €
Kirjailija Åkerberg, Pertti
ISBNP9789521431593
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017

Ihmisoikeudet
Käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön

Teokseen on koottu laajasti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä kaikista sen aineellista oikeutta koskevista artikloista. Erityisesti teoksen 6, 8 ja 10 artikloja koskevat luvut on kirjoitettu hyvin yksityiskohtaisesti, sillä useimmissa Suomea koskeneissa tapauksissa on ollut kyse juuri näiden artiklojen soveltamisesta. Teos on kirjoitettu käytännön tarpeita palvelevaksi hakuteokseksi, josta kiireinen lainkäyttäjä löytää helposti relevantin oikeustapauksen ja sen olennaisen sisällön lyhyesti selostettuna. Oikeustapausviittaukset on tehty siten, että lukija voi löytää vaikeuksitta alkuperäisen tuomion kohdan ja käyttää sitä omassa työssään. Teoksessa on lisäksi käytetty tiivistä otsikointia helpottamaan tiedon nopeaa löytämistä. Samaa tavoitetta palvelee myös monipuolinen asiasanasto. Kirja soveltuu erityisesti tuomioistuimissa, hallinnossa, kanteluelimissä, oikeudellisen avustajan ja syyttäjän tehtävissä, esitutkinnassa, täytäntöönpanossa ja lainvalmistelussa työskenteleville. Teos käy myös hyvin yliopistojen oppikirjaksi sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden hakuteokseksi.
136,95 €
Kirjailija Hirvelä, Päivi ...
ISBNP9789521432149
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 44 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->