Your request is being processed.
Your request is being processed.

Talouskirjoja

Kirjastoluokat

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 25 Edellinen sivu 1 - 3 Seuraava sivu

Yrityksen kirjanpito
Perusteet ja sovellusharjoitukset

Yrityksen kirjanpito on monipuolinen johdatus kirjanpidon perusteisiin. Se käsittelee kattavasti kaikki kirjanpitoprosessin vaiheet ja esittelee samalla yksityiskohtia ja erityiskysymyksiä juoksevasta kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen suunnittelusta, laadinnasta ja sisällöstä. Teos soveltuu sekä oppikirjaksi että työelämän tarpeisiin, ja sen käytettävyyttä lisäävät erityyppiset harjoitustehtävät. Teoksessa käydään yrityksen kirjanpitoa läpi pääosin Suomen kirjanpitolainsäädännön pohjalta, mutta myös kansainvälisiä tilinpäätössäännöksiä on käsitelty lyhyesti. Pääpaino on yksittäisen yrityksen tilinpäätöksen laadinnassa. Teoksen uudistetussa laitoksessa on otettu huomioon vuoden 2016 alusta voimaan astuneet kirjanpitolain ja -asetuksen muutokset. Lisäksi kaikki tilinpäätössuunnittelun teemat on koottu yhteen lukuun ja luvun sisältöä on laajennettu aikaisemmista laitoksista.
39,45 €
(43,80 €)
Kirjailija Ihantola, Eeva-Mari ...
ISBNP9789524953665
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Hyvät pahat verot

Suomessa maksetaan paljon veroja. Niitä maksetaan tuloista, kulutuksesta, perinnöistä, lahjoista ja asuntokaupoista. Hyvinvointiyhteiskunnassa verovaroin kustannetaan asioita, jotka ovat kaikkien mielestä kannatettavia. Toisaalta korkea veroaste aiheuttaa talouteen myös ongelmia. Jokaisella on jokin mielipide veroista: mikä on verotuksen sopiva kokonaistaso, kuinka progressiivista se saa olla ja millainen verosuunnittelu on hyväksyttävää. Ovatko verot hyvästä vai pahasta? Hyvät pahat verot on kirjoitettu tämän keskustelun avuksi. Kirjassa kuvataan ja pelkistetään verotuksen monimutkaista poliittista, taloudellista ja oikeudellista kokonaisuutta, myös esimerkkien ja kiinnostavien tarinoiden avulla. Verotus on vakava asia, mutta se ei ole tylsä asia! OTT, KTM Reijo Knuutinen toimii yritysjuridiikan professorina Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Opetustyön ohessa hän on tutkinut muun muassa rahoitukseen ja sijoitustoimintaan liittyviä verokysymyksiä, hyväksyttävän verosuunnittelun rajoja sekä yritysvastuun ja verotuksen suhdetta.
32,95 €
Kirjailija Knuutinen, Reijo
ISBNP9789522913470
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017

Tilintarkastus
Asiakkaan opas

Kirja antaa välineitä siihen, mihin tilintarkastajaa valittaessa ja hänen työtään arvioitaessa kannattaa kiinnittää huomiota. Tilinpäätöksillä on suuri merkitys yrityksen talouden tilaa arvioitaessa. Siksi kaikkien tilintarkastuksen kanssa tekemisissä olevien on kyettävä lukemaan tilinpäätöksiä ja ymmärtämään tilintarkastajan raportteja. Tilintarkastusasiakkaan on hyvä tietää myös, miten tilintarkastaja suunnittelee ja tekee työnsä käytännössä. Teoksessa selvitetään käytännön näkökulmasta muun muassa miten valita uuden tilintarkastuslain kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja, kuinka tulkita tilintarkastuskertomusta ja muita raportteja, mikä on tilintarkastuksen sisältö sekä mikä on tilintarkastajan ja asiakkaan suhde. Teos on selkeästi ja johdonmukaisesti kirjoitettu käsikirja tilintarkastusasiakkaan tarpeisiin. Kirjasta hyötyvät myös yritysten kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon parissa työskentelevät sekä alan opiskelijat.
79,00 €
Kirjailija Horsmanheimo, Pasi ...
ISBNP9789521427459
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Arvonlisäveron ja ennakonpidätyksen ilmoittaminen ja maksaminen käytännönläheisesti

Oma-aloitteisten verojen maksaminen ja ilmoitusmenettely muuttuvat 1.1.2017. Kirjassa kerrotaan käytännönläheisesti, miten arvonlisävero ja ennakonpidätys jatkossa maksetaan, minkälainen ilmoitus niistä tehdään ja ketkä voivat siirtyä pidennettyihin verokausiin. Entä millainen on ilmoittamis- ja maksamismenettely, jos arvonlisäverotus tilitetään maksuperusteisesti? Virheellisesti tehdyt maksut tai puutteellinen raportointi voivat johtaa lisäselvittelyyn, muuttamiseen sekä viivästysseuraamuksiin - on siis tärkeää osata toimia oikein. Kirjassa on käytännön esimerkkejä oma-aloitteisten verojen uudesta ilmoittamismenettelystä.
70,95 €
Kirjailija Sainio, Nina ...
ISBNP9789522464460
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Tilinpäättäjän käsikirja

Kirjassa esitellään tilinpäätöksen laadinnassa tarvittava lainsäädäntö ja sen soveltaminen sekä kirjanpitolautakunnan ratkaisut ja olennaiset oikeustapaukset, myös tilinpäätökseen liittyvien verokysymysten osalta. Kolmas uudistettu painos huomioi kauttaaltaan 1.1.2016 voimaan tulevan uuden kirjanpitolain.
98,00 €
Kirjailija Leppiniemi, Jarmo ...
ISBNP9789521427084
Tuotemuotosidottu
Vuosi2016

Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti

Kirjanpitolaki uudistuu, mikä muuttuu? Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen -kirjan avulla tiedät jatkossakin miten juoksevaa kirjanpitoa tehdään ja tilinpäätökset toteutetaan uuden kirjanpitolain säädösten mukaisesti. Kirjassa käydään läpi kirjanpidon sekä tilinpäätöksen perusteet, päivittäisiä kirjauksia ja jaksotettavia eriä esimerkein. Huomiota kiinnitetään myös tiliöintejä tehdessä kirjanpidon verotuskysymyksiin. Kirjasta löytyvät lisäksi uuden kaavan mukaiset tuloslaskelma ja tase sekä liitetietovaatimukset. Ennakkotilaa kirja nyt ja tiedät miten toimia lain mukaisesti jatkossakin
55,95 €
Kirjailija Kerbs, Teija
ISBNP9789522463777
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Tilintarkastus
Normeista käytäntöön

Tilintarkastus - Normeista käytäntöön on korkeatasoinen tilintarkastuksen oppikirja korkeakouluihin ja yliopistoihin. Sitä voidaan käyttää monipuolisesti myös yrityksissä ja tilintarkastajien koulutuksessa. Se soveltuu mainiosti myös itsenäiseen opiskeluun ja tietojen päivittämiseen. Kirjassa käydään läpi tilintarkastuslaki, tilintarkastuksen suunnittelu ja raportointi sekä tilintarkastuksen käytännön toteutus vaihe vaiheelta. Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhtiöiden, yhdistysten sekä säätiöiden tilintarkastuksen erityispiirteitä tarkastellaan kirjassa erikseen. Tilintarkastus - Normeista käytäntöön esittelee kattavasti myös kansainväliset tilintarkastusstandardit (ISA-standardit), joita tilintarkastajien on noudatettava. Kirja huomioi ISA-standardit tilintarkastuksen eri vaiheissa. Kirjan 3., uudistettu painos on päivitetty vastamaan vuonna 2016 voimaan astuvaa uutta lainsäädäntöä. Se sisältää ajantasaiset mallit tilintarkastajan työssä tarvittavista asiakirjoista (mm. lausunnot). Kirjan liitteinä ovat myös sovellettavat säännökset.
55,90 €
(62,10 €)
Kirjailija Tomperi, Soile
ISBNP9789513767266
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Hallituksen puheenjohtajan opas
johda pk-yritys menestykseen

Hallituksen puheenjohtajan opas antaa pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen jäsenille käytännön ohjeita siitä, miten pk-yritystä johdetaan menestykseen hyvällä hallitustyöskentelyllä. Teoksessa annetaan ajatuksia ja näkemyksiä siitä, mitä erilaisissa yrityksen johtamisen tilanteissa on järkevää huomioida ja miten eri asiat liittyvät toisiinsa. Hallitustyön edistymisen ja menestymisen kannalta puheenjohtajan rooli hallituksessa on oleellinen. Teoksessa käydään läpi, kuinka puheenjohtaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yrityksen strategiseen, toiminnalliseen ja yleiseen tehokkuuteen ja niiden toteuttamiseen käytännön toiminnassa ja päätöksenteossa.
153,95 €
Kirjailija Miesmäki, Kai ...
ISBNP9789522462152
Tuotemuotokierreselkäinen
Vuosi2016

Pk-konsernin verosuunnittelu

Kirjassa pk-konsernirakenteen verosuunnittelun teoria yhdistetään mielenkiintoisella tavalla käytäntöön. Läpi kirjan kulkee mukana case-tarina, jonka avulla kulloinkin käsiteltävänä oleva asiakokonaisuus tulee lähelle käytännön elämää. Tämä kirja on uudistettu painos Konsernin verosuunnittelu -kirjasta, ja se on käytännön käsikirja pienille ja keskisuurille konserneille ja osakeyhtiöille. Käsiteltäviä aiheita ovat - osinkotulot - luovutusvoitot - konserniavustus - sisäinen hinnoittelu - yritysjärjestelyt ja - eri yhtiömuotojen verosuunnittelu. Lisäksi kirjassa on uusi osuus uudesta kirjanpitolaista ja ns. pk-konsernin käsitteestä.
95,00 €
Kirjailija Kukkonen, Matti ...
ISBNP9789521429163
Tuotemuotosidottu
Vuosi2016

Talous haltuun pk-yrityksessä

Talous haltuun pk-yrityksessä pureutuu käytännönläheisesti pk-yrittäjän arkipäivään. Teoksessa esitellään liiketoiminnan kannattavuuden perustekijät havainnollisesti: liikeidea, yhtiömuodot, talouden seuranta ja verotus. Kirjan ohjeilla ja vinkeillä suunnittelet yrityksen taloutta ja opit hinnoittelemaan oikein sekä optimoimaan tulosta ja verotusta. Pk-yrityksenkään menestys ei ole yhden huippuniksin varassa, vaan sen on suunnitelmallisen, pitkäjänteisen työskentelyn tulos. Säilyäkseen elinvoimaisena yrityksen tulee huolehtia hyvästä kannattavuudestaan, erityisesti maksuvalmiudestaan ja myös vakavaraisuudestaan. Teoksen kirjoittaja HTM Juha Siikavuo on tehnyt yli 30 vuoden uran pk-sektorilta tilitoimistosta, tilintarkastajana sekä yritystoiminnan, talouden ja verotuksen opettajana, joten hänelle on vuosien saatossa kertynyt laaja tietämys pk-yrittäjän arkipäivän solmukohdista. Näitä solmuja teos avaa käytännöllisellä otteella.
55,95 €
Kirjailija Siikavuo, Juha
ISBNP9789522464026
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 25 Edellinen sivu 1 - 3 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta