Your request is being processed.
Your request is being processed.

Apv

Kirjastoluokat

Kansityyppi

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 12 Edellinen sivu 1 - 2 Seuraava sivu

Opi osakkeet

Tämän Opi osakkeet -kirjan tarkoituksena on antaa lukijalle kattavat perustiedot osakesijoittamisesta. Käsittelemme mm. tärkeimpiä peruskäsitteitä, osakesijoittamisen luonnetta, kaupankäynnin käytäntöä, markkinoiden seuraamista, tiedon hankintaa, osakesijoittamisen riskejä ja niiden suhdetta tuottomahdollisuuksiin sekä osakesijoittamisen verotusta. Kirjan tekstiä on pyritty selkiyttämään esimerkkien ja harjoitusten avulla. Kirja soveltuu hyvin perustietojen hankkimiseen, aiemmin opitun syventämiseen sekä kertausmateriaaliksi.
56,95 €
ISBNP6418616223753
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Globaali kansantalous

Globaali kansantalous on kansantalouden perusteos, jossa on globaali näkökulma kansantalouteen. Kirjassa kuvataan yritysten ja talouksien kansainvälistymistä. Kansantalouden perusteorioita, käsitteitä ja ilmiöitä käsitellään käytännönläheisesti ja modernilla otteella. Käsiteltäviä asioita havainnollistetaan ja syvennetään esimerkkien ja lisätekstien avulla. Lukujen lopussa on tehtäviä. Kirja sisältää sanaston kansantalouden tärkeimmistä käsitteistä. Kirja soveltuu oppimateriaaliksi amk-opintoihin ja aikuisopiskeluun.
47,15 €
(52,35 €)
Kirjailija Lindholm, Timo ...
ISBNP9789513768003
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet

Suosittu perusteos keskeisistä liike-elämää sääntelevistä oikeusnormeista. Kirjassa käsitellään liike-elämän sopimuksia, velkasuhteita, vakuuksia, vahingonkorvausta, eri yritysmuotoja, arvopaperilainsäädäntöä, liikekilpailun sääntelyä ja kuluttajansuojaa. Tässä 15., uudistetussa painoksessa on otettu huomioon muutokset muun muassa arvopaperinmarkkinalaissa ja kuluttajansuojasäännöksissä. Teos soveltuu kaupallisissa tehtävissä toimiville henkilöille liikejuridisen perustiedon lähteeksi sekä juristeille käsikirjaksi.
79,00 €
Kirjailija Hoppu, Esko ...
ISBNP9789521425165
Tuotemuotosidottu
Vuosi2016

Mitä tilinpäätös kertoo?

Päivitetty kirja tekee tutuksi termistön, jota käytetään yrityksissä ja julkisessa sanassa. Se opastaa lukemaan tuloslaskelmaa, tasetta ja toimintakertomusta ja löytämään niistä olennaisen. Kirjan avulla ei-ammattilainenkin kykenee saamaan käsityksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tekemään johtopäätöksiä sen toimintaedellytyksistä. Teoksessa paneudutaan myös kassavirtaan, talouden tunnuslukujen tulkintaan sekä toimialanvertailujen ja markkina-analyysien tekoon.
76,95 €
Kirjailija Salmi, Ilari
ISBNP9789513762391
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Arvopaperimarkkinalaki

Suositun ja kattavan arvopaperimarkkinalain kommentaarin uusittu painos. Kirjassa selostetaan yksityiskohtaisesti vuonna 2013 kokonaisuudistuksen kokeneen arvopaperimarkkinalain sisältö sekä säännösten taustoja ja perusteluja. Aiempaa laajemmin teoksessa on huomioitu Suomessa suoraan sovellettava EU-sääntely. Lisäksi teoksessa käydään läpi arvopaperimarkkinalakia täydentäviä säännöksiä, kuten keskeisimpiä valtiovarainministeriön asetuksia sekä Finanssivalvonnan uutta määräys- ja ohjekokoelmaa. Teoksessa käsitellään myös asiayhteyksittäin alan itsesääntelyä. Käsikirjamainen teos sopii lakimiesten ohella myös esimerkiksi listayhtiöiden, pankkien ja sijoituspalveluntarjoajien johdolle ja taloushallinnolle sekä markkinoilla toimiville yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille. Teos soveltuu myös erinomaisesti oppikirjaksi.
122,95 €
Kirjailija Parkkonen, Jarmo ...
ISBNP9789521421471
Tuotemuotosidottu
Vuosi2014

Pääomaturvattu sijoittaminen

Pääomaturvatun sijoittamisen suosion myötä markkinoille on tullut runsaasti uusia räätälöityjä sijoitustuotteita. Mitä ne ovat? Kuinka näillä markkinoilla kannattaa toimia ja mitä on syytä ottaa huomioon? Kenen salkulle pääomaturvattu sijoittaminen sopii? Sijoitusammattilaisille kirjoitettu mutta erinomaisesti myös piensijoittajille soveltuva teos keskittyy strukturoituihin tuotteisiin. Se tarkastelee markkinoiden kehitystä, esittelee uudenlaisen sijoitustyylin sekä antaa tuotteiden analysointiin tarvittavat tiedot. Uudistetussa painoksessa erityishuomion saavat nykyisin suositut, osittain tai ehdollisesti pääomaturvatut tuotteet. Uutta ovat myös luvut verotuksesta ja regulaation vaikutuksista. Kirja on ensimmäinen Suomessa aiheesta julkaistu teos.
73,95 €
Kirjailija Järvinen, Sami ...
ISBNP9789521421686
Tuotemuotosidottu
Vuosi2014

Moderni rahoitus

Rahoitusmarkkinoiden toiminnan keskeisten periaatteiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää yrityksen rahoituksen analysoinnissa ja suunnittelussa, joihin kirja tarjoaa työkaluja. Asioita käsitellään havainnollisesti ja selkeästi. Moderni rahoitusteoria linkittyy käytännön yritysmaailmaan monipuolisten esimerkkien, harjoitusten ja tutkimustulosten avulla. Ne helpottavat keskeisten asioiden omaksumista ja havainnollistavat rahoituksen keskeisiä kysymyksiä. Perusteos niin rahoituksen perusteiden opiskeluun kuin käsikirjaksi ammattilaiselle.
50,95 €
Kirjailija Knüpfer, Samuli ...
ISBNP9789521423123
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Sijoittajan verotus

Kirja sisältää kattavan esityksen tämän päivän sijoitusinstrumenttien verotuksesta. Mukaan ovat päässeet niin talletukset, joukkovelkakirjalainat, asunnot, osakkeet, sijoitusrahastot ja metsäomaisuus kuin warrantit, johdannaiset, kapitalisaatiosopimukset ja vakuutukset sekä monet muut tuotteet. Kirjassa pohditaan myös yhtiön perustamisen hyötyjä sekä varallisuuden siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Helppolukuisessa kirjassa on paljon havainnollistavia esimerkkilaskelmia. Kirja rakentuu tuotekohtaisille luvuille, joissa käsitellään omaisuuden hankintaan, omistamiseen ja myymiseen liittyvät veroseuraamukset. Kunkin tuotteen osalta on valotettu myös kansainvälistä verotusta. Kirja sopii yhtä hyvin piensijoittajalle kuin ammattimaiselle sijoittajallekin. Kirja soveltuu erinomaisesti oppikirjaksi finanssialan tutkintoihin tähtäävissä opinnoissa. Se toimii myös rahoitusalan ammattilaisten käsikirjana. Kirjoittajilla on pitkä työkokemus sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta vero- ja vakuutusalan asiantuntijoina.
82,95 €
Kirjailija Fasoúlas, Elina ...
ISBNP9789525684698
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Vastuullinen sijoittaminen

Kirja esittelee vastuullista sijoittamista sekä vastuullisen sijoittamisen erilaisia lähestymistapoja ja työkaluja. Kirjassa kerrotaan vastuullisesta sijoittamisesta eri omaisuuslajeissa sekä instituutiosijoittajan että yksityissijoittajan kannalta. Kirja auttaa hahmottamaan vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja ja siten ymmärtämään YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden sisältöä paremmin. Samalla se antaa ideoita periaatteiden soveltamiseen päivittäisessä sijoitustoiminnassa. Kirjan tutkimusosioissa esitetään mm. tutkimustuloksia vastuullisesta sijoittamisesta pohjoismaisten eläkesijoittajien keskuudessa.
79,95 €
Kirjailija Hyrske, Anna ...
ISBNP9789525684384
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Ammattimainen sijoittaminen

Yhä useammalla suomalaisella on varaa sijoittaa. Kun perinteiset pankkitalletukset tuottavat entistä huonommin, myös halukkuus etsiä uusia sijoituskohteita on lisääntynyt. Sijoitus ja omaisuudenhoito ovatkin rahoitusalan parhaita kasvualueita, jotka tarvitsevat kipeästi ammattitaitoisia sijoitusneuvojia. Ammattimainen sijoittaminen kuvaa koko sijoitusprosessia vaihe vaiheelta jäljitellen ammattimaisen sijoittajan päätöksentekoa. Sijoitusympäristö elää ja kehittyy jatkuvasti, ja kirjan viidennen painoksen sisältöä on kauttaaltaan päivitetty ja täydennetty. Havainnolliset esimerkit kertovat, mitä kriittisiä tekijöitä sijoittajan tulee ottaa huomioon ennen päätöksentekoa. Käytännönläheisenä perusteoksena kirja soveltuu erinomaisesti sekä itsenäisesti sijoittaville että sijoitusneuvojille, jotka haluavat kehittää ammattitaitoaan.
59,95 €
Kirjailija Kallunki, Juha-Pekka ...
ISBNP9789521417634
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 12 Edellinen sivu 1 - 2 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->