Your request is being processed.
Your request is being processed.

Talouskirjoja

Kirjastoluokat

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 33 Edellinen sivu 1 - 4 Seuraava sivu

Konsernitilinpäätöksen laadinta käytännönläheisesti

Käytännönläheinen käsikirja konsernitilinpäätöksen laadintaan. Kirjassa käydään konsernitilinpäätös läpi aina konsernin käsitteestä ja laadintaperiaatteista konsernitilinpäätöksen laadintaan asti. Kirjassa käsitellään mm. - konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat säännökset ja konsernitilinpäätöksen laatimisen laajuus - laadintaperiaatteet ja käytännön toteutus - sisäisten erien vähentäminen (mm. sisäinen voitonjako, keskinäiset saamiset ja velat) - sisäisen omistuksen eliminointi (hankintamenomenetelmä, tytäryrityksen ehdollinen hankintahinta, oman pääoman eliminointijärjestys, konserniaktiiva, konsernipassiiva ym.) - vähemmistöosuuden erottaminen - laskennalliset verovelat ja -saamiset - osakkuusyrityksen, yhteisyrityksen ja ulkomaisen tytäryrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen - konsernirakenteen muutosten käsittely. Kirjassa on huomioitu Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta vuodelta 2017. Kirja on hyvä apuväline niin tilinpäätöksen laatijoille kuin tilintarkastajillekin ja soveltuu myös opetuskäyttöön. Kirjan kirjoittajat ovat Ernst & Young Oy:n asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus tilintarkastuksesta.
107,95 €
Kirjailija Blomqvist-Erhama, Aurora ...
ISBNP9789522464866
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Hallituksen puheenjohtajan opas
johda pk-yritys menestykseen

Hallituksen puheenjohtajan opas antaa pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen jäsenille käytännön ohjeita siitä, miten pk-yritystä johdetaan menestykseen hyvällä hallitustyöskentelyllä. Teoksessa annetaan ajatuksia ja näkemyksiä siitä, mitä erilaisissa yrityksen johtamisen tilanteissa on järkevää huomioida ja miten eri asiat liittyvät toisiinsa. Hallitustyön edistymisen ja menestymisen kannalta puheenjohtajan rooli hallituksessa on oleellinen. Teoksessa käydään läpi, kuinka puheenjohtaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yrityksen strategiseen, toiminnalliseen ja yleiseen tehokkuuteen ja niiden toteuttamiseen käytännön toiminnassa ja päätöksenteossa.
153,95 €
Kirjailija Miesmäki, Kai ...
ISBNP9789522462152
Tuotemuotokierreselkäinen
Vuosi2018

Yrityksen kirjanpito
Liiketapahtumista tilinpäätökseen

Uudistettu laitos! Yrityksen kirjanpito - liiketapahtumista tilinpäätökseen on monipuolinen johdatus kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteisiin. Se käsittelee kattavasti kaikki kirjanpitoprosessin vaiheet ja esittelee yksityiskohtia ja erityiskysymyksiä kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen suunnittelusta, laadinnasta ja sisällöstä. Teos soveltuu sekä oppikirjaksi että työelämän tarpeisiin, ja sen käytettävyyttä lisäävät erityyppiset harjoitustehtävät. Teoksessa käydään yrityksen kirjanpitoa läpi pääosin Suomen kirjanpitolainsäädännön pohjalta, mutta myös kansainvälisiä tilinpäätössäännöksiä on käsitelty lyhyesti. Pääpaino on yksittäisen yrityksen tilinpäätöksen laadinnassa. Teoksen uudistetussa laitoksessa edetään entistä selkeämmin yleisestä yksityiskohtiin: lukija saa aluksi yrityksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä yleiskuvan, joka täydentyy myöhemmissä luvuissa. Lisäksi on otettu huomioon vuoden 2017 alusta voimaan astuneet kirjanpitolain muutokset.
40,55 €
(45,05 €)
Kirjailija Ihantola, Eeva-Mari ...
ISBNP9789524954624
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Esteellisyys hallinnossa

Teos on perusteellinen yleisesitys hallinnon puolueettomuusvaatimuksesta ja sovellettavista esteellisyyssäännöksistä. Kirjassa käsitellään esteellisyyssäännösten muotoutumisen taustaa, puolueettomuusvaatimusta hyvän hallinnon osatekijänä sekä esteellisyyden todentamiseen liittyviä menettelyoikeudellisia kysymyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään esteellisyystilanteiden tunnistamiseen eli hallintolain mukaisten esteellisyysperusteiden analysointiin käytännön tilanteissa. Kirjassa käydään kattavasti läpi keskeinen tuomioistuinkäytäntö ja laillisuusvalvojien kannanotot.
129,00 €
Kirjailija Kuusikko, Kirsi
ISBNP9789521432576
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Pörssiyhtiön tilinpäätös

Teoksen tavoitteena on kuvata tiiviisti ja ymmärrettävästi niitä periaatteita, joille kaikkien eurooppalaisten pörssiyhtiöiden konsernitilinpäätökset perustuvat. Näkökulma on informaation käyttäjän - sijoittajan. Kirja sisältää tilinpäätöstiedoista esimerkkejä, jotka avaavat vaatimusten soveltamista käytännössä. Yhtiöt rakentavat kukin oman taloudellisen raportointinsa lähtien omasta liiketoiminnastaan ja omista sijoittajaviestinnällisistä lähtökohdistaan, mutta raportoinnin taustalla ovat samat vaatimukset kaikille. Kirjan ovat kirjoittaneet konkarit, joiden ura IFRS-standardien soveltamisen parissa on yhtä pitkä kuin standardien historia Euroopan Unionissa. Kirjoittajat auttavat työkseen tilinpäätösten laatijoita ymmärtämään standardien vaatimuksia - ja tämä kokemus on tiivistetty kirjan sivuille.
89,00 €
Kirjailija Haaramo, Virpi ...
ISBNP9789521431104
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Verolait 1/2018

Veroja ja verotusmenettelyä koskeva lainsäädäntö ajantasaisena. Lisäksi mm. kirjanpitoa, verojen kantoa sekä tullia koskevia säädöksiä. Vuodenvaihteessa ilmestyy runsaasti verotusta koskevia muutoksia, jotka ovat mukana teoksessa. Lisäksi mm. ennakonkantoa ja eräitä muita verotusmenettelyjä uudistettu. Teos on välttämätön työväline jokaiselle verotuksen kanssa tekemisissä olevalle.
125,00 €
ISBNP9789521433771
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Tilinpäättäjän käsikirja

Tilinpäättäjän käsikirja on monipuolinen ja selkä katsaus tilinpäätös- ja toimintakertomusprosessiin. Kirja on kirjoitettu käytännön tarpeista lähtöisin ja siinä käydään läpi tilinpäätöstilanteessa esiin tulevat relevantit kysymykset vaihe vaiheelta yleisistä periaatteista yksityiskohtiin ja käytännön sovellustilanteisiin. Neljäs, uudistettu painos sisältää tuoreimmat vero- ja lainsäädännön muutokset sekä KILAn ratkaisut. Kirjoittajat kuvaavat vuonna 2016 voimaan tulleen kirjanpitolakiuudistuksen käytännön vaikutuksia tilinpäätöksen laadinnalle. Seikkaperäisen tarkastelun kohteena on myös vuoden 2017 lainmuutos, jossa oikean ja riittävän kuvan vaatimus säädettiin toteuttavaksi yksinomaan tilinpäätöksessä, toimintakertomusinformaatiosta riippumattomana kokonaisuutena.
105,00 €
Kirjailija Leppiniemi, Jarmo ...
ISBNP9789521433962
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö

Miten henkilöyhtiö ja osakeyhtiö perustetaan? Miten erilaisia yhtiöitä hallinnoidaan? Millainen on omistajan asema yhtiömuodosta riippuen? Miten varoja käytetään ja jaetaan sallitulla tavalla? Mikä on johdon vastuu? Teoksessa käsitellään yrityksen organisoitumista henkilöyhtiöksi tai osakeyhtiöksi. Teos antaa perusteellisen kuvan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön sekä osakeyhtiön keskeisestä sääntelystä, pääomasta, pääoman hallinnasta, rahoituksesta, sallitusta varojen käytöstä ja jaosta, hallinnosta, johdon vahingonkorvausvastuusta, yhtiön purkamisesta sekä yritysjärjestelyistä.
102,00 €
Kirjailija Villa, Seppo
ISBNP9789521432606
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen

Sukupolvenvaihdos on yksi yrityskaupan erityismuoto. Siihen liittyy huojennussäännöksiä sekä tuloverolaissa että perintö- ja lahjaverolaissa. Teoksessa paneudutaankin sukupolvenvaihdokseen liittyviin verotuksen huojennussäännöksiin, luovutusvoittoverotukseen sekä perintö- ja lahjaverotukseen. Verosäännösten lisäksi sukupolvenvaihdoksessa tulee kiinnittää huomiota rahoitusjärjestelyihin ja niiden toimivuuteen. Sukupolvenvaihdokseen kannattaa valmistautua huolella, jotta yritystoiminta jatkuisi vaihdon jälkeenkin kannattavana. Keskeisessä asemassa on liiketoimintaosaamisen siirtäminen toiminnan jatkajille. Perhe- ja sukuyhtiöissä sukupolvenvaihdosta tehtäessä on huomioitava yritystoimintaan liittyvien seikkojen lisäksi perheoikeudellisia kysymyksiä. Tämän vuoksi kirjassa käsitellään myös mm. edunvalvontavaltuutusta, avioehtosopimusta ja eri testamenttityyppejä. Aina yritystoiminnan jatkajaa ei löydy perhepiiristä, jolloin yksi vaihtoehto on löytää jatkaja yrityksen työntekijöistä. Tämän vuoksi kirjassa käsitellään henkilökunnan sitouttamiseen liittyviä verokysymyksiä ja yrityksen lopettamiseen liittyviä verokysymyksiä. Kirjan keskeisiä aiheita ovat mm. valmistautuminen omistajanvaihdokseen yritysvarallisuuden käyvän arvon määrittäminen luovutusvoittoverotus henkilöyhtiön osuuden luovutus osakeyhtiön myynnin verokohtelu maatilakaupan verokohtelu perintö- ja lahjaverotus henkilökunnan sitouttaminen yritystoiminnan lopettaminen. Teos on käytännönläheinen käsikirja, joka soveltuu kaikille aiheen parissa työskenteleville. Runsaiden esimerkkien sekä vero- ja oikeusratkaisuiden tulkinnan ansiosta se sopii myös oppikirjaksi. Teoksessa on huomioitu tuoreimmat verolainsäädännön muutokset, uusin oikeuskäytäntö ja verohallinnon ohjeet.
87,95 €
Kirjailija Ossa, Jaakko
ISBNP9789522464736
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Ratkaisuja tilinpäättäjän ongelmiin

Teoksessa käsitellään mm. arvostamista ja jaksottamista koskevia erityisongelmia, kirjanpidon ja verotuksen sidonnaisuuksia sekä osakeyhtiön voitonjakoa ja osakaslainoja koskevia vaatimuksia. Esillä ovat myös eri yhtiömuotojen kirjanpitoon liittyvät erityiskysymykset sekä konsernitilinpäätöksen problematiikka. Asiat on ryhmitelty selkeästi aihepiireihin, jolloin itseään askarruttavat kohdat on helppo löytää. Asioiden löytämistä ja ongelmien ratkomista helpottaa kattava asiasanahakemisto. Kiireistä lukijaa palvelee myös jokaisen käsitellyn ongelman lopussa esitetty tiivistelmä. Kirjan uudistettuun painokseen on päivitetty uusimmat lainsäädännön, kirjanpitolautakunnan, kirjanpitoväritteisen vero-oikeuskäytännön, viranomaisohjeiden ja yrityksistä löydetyn käytännön edellyttämät muutokset ja lisäykset.
94,95 €
Kirjailija Kaisanlahti, Timo ...
ISBNP9789521432507
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 33 Edellinen sivu 1 - 4 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta