Your request is being processed.
Your request is being processed.

Talous, yhteiskunta

Kirjastoluokat

Genre

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Trump: kaaoksen agentti

Yhdysvaltojen presidentti taistelee oikeudessa pornotähden kanssa, haukkuu meksikolaisia raiskaajiksi, kutsuu Afrikkaa paskaläveksi ja halveksii naisia, värillisiä ja vammaisia. Samaan aikaan hän lietsoo kauppasotaa Kiinaa vastaan, edistää öljyn ja kivihiilen käyttöä, syytää lisää rahaa asevoimille ja nimittää äärioikeistolaisia tuomareita elinikäisiin virkoihin. Donald Trump valittiin USA:n presidentiksi marraskuussa 2016. Hänen valtakautensa alku on ollut kaaoksen ja kaunan juhlaa, mutta kaikkien otsikoiden ja skandaalien takana saattaa sittenkin olla tarkkaan mietitty strategia. Trump on aloittanut uuden vaalikampanjansa aikaisemmin kuin yksikään toinen presidentti. Samaan aikaan erikoissyyttäjä Robert Mueller kuitenkin kiristää otetaan presidentistä. Onko Trumpilla edessään vaalivoitto vai vankila?
53,95 €
Kirjailija Aldwin, James
ISBNP9789518770414
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus

Teos on perusteellinen kirja arvonlisäverotuksesta ja muusta kulutusverotuksesta. Kirjassa käsitellään arvonlisäverotuksen perusteet ja voimassa olevan lainsäädännön perinteiset ja ajankohtaiset tulkinnallisuudet. Kirjassa käsitellään lisäksi vakuutusmaksu-, valmiste-, auto-, ajoneuvo- ja tulliverotusta. Kirjassa huomioidaan myös arvonlisäverotusta ja muita oma-aloitteisia veroja koskevat laajat verotusmenettelyä koskevat muutokset sekä lainsäädännöllisesti että käytännöllisin esimerkein. Kattavat kommentoinnit ja viittaukset ajankohtaisiin kansallisiin ja EU-oikeudellisiin oikeustapauksiin sekä viranomaisohjeisiin auttavat ammattilaisia käytännön ongelmatilanteissa.
114,00 €
Kirjailija Juanto, Leila ...
ISBNP9789521434808
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Johdetaan yhdessä
Hypeä vai työpaikan todellisuutta?

Rakennuspalikoita ja ratkaisuja johdon ja henkilöstön välisen yhteisymmärryksen ja keskinäisen luottamuksen rakentamiseen ja sen myötä organisaation hengen ja tuloksen parantamiseen. Johdetaan yhdessä - hypeä vai työpaikan todellisuutta? -kirja käsittelee johtajien ja henkilöstön välistä yhteiseloa työpaikoilla. Se antaa käytännön menetelmiä ja työkaluja viedä itseohjautuvuutta, uudenlaista vastuun jakamista ja osallistavaa työkulttuuria käytäntöön. Kirjassa on myös esimerkkejä organisaatioista, jotka ovat onnistuneet yhteisessä johtamisessa. Kirja haastaa sekä johtajat ja esimiehet että henkilöstön ja alaiset pohtimaan omaa rooliaan ja asenteitaan johtajuuteen ja yhteistyöhön liittyen. Se kannustaa pysähtymään tavallisiin vuorovaikutustilanteisiin, joissa kohdataan toinen osapuoli kahden kesken tai eri kokoonpanoissa eri tilanteissa. Kirjan avulla on mahdollista löytää realistisia tapoja, joilla muun muassa luottamusta ja kuuntelemista voidaan lisätä työpaikoilla. Teoksessa nostetaan esiin vinkkejä ja ehdotuksia sekä esimiehille että työntekijöille siitä, mitä pitäisi tehdä toisin ja miten osaamisia voidaan kehittää, jotta muutoshankkeet saadaan onnitumaan ja uudistuminen ohjataan haluttuun suuntaan - yhdessä.
66,95 €
Kirjailija Huttunen, Timo
ISBNP9789522465528
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Osakeyhtiön voitonjaon verotus
Perusteet ja suunnittelu

Osakeyhtiö on yleisin yritystoiminnan harjoittamisen muoto. Osakeyhtiön ja sen omistajien erillinen verovelvollisuus tuo verosuunnitteluun sekä haasteita että mahdollisuuksia. Kirja on selkeä ja ajankohtainen esitys listaamattoman osakeyhtiön eri voitonjakomuotojen verokohtelusta ja edullisuudesta listaamattoman osakeyhtiön omistajien näkökulmasta veromuutosten valossa. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa osingon, palkan, vuokra- ja lainajärjestelyjen, pääomanpalautusten ja osakeluovutusten verokohtelu. Lisäksi arvioidaan osakeyhtiömuotoisen yritystoiminnan verotuksellista edullisuutta muihin yritysmuotoihin verrattuna. Kirjassa käsitellään myös osinkoverotuksen erityistilanteita, kuten väliosinkoa, suosivaa osingonjakoa ja osingonjakopäätöksen peruuttamista, sekä työpanokseen perustuvan osingon verotusta. Kansainväliset tilanteet, kuten voitonjako ulkomaiselle osakkaalle ja osingot ulkomaiselta osakeyhtiöltä, käsitellään omina lukuinaan. Kirjassa on huomioitu vuoden 2018 alusta voimaan tulevat veromuutokset, ja asioita käsitellään monipuolisesti lukuisten esimerkkien avulla.
101,95 €
Kirjailija Viitala, Tomi
ISBNP9789522464842
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Uuden asunnon kauppa

Teos on kokonaisvaltainen esitys uuden asunnon kauppaa koskevasta lainsäädännöstä. Kirjassa käydä läpi ennakkomarkkinointiin, rakentamisvaiheen suojajärjestelmään sekä valmiin uuden asunnon kauppaan liittyvä lainsäädäntö ja tuorein oikeuskäytäntö. Lisäksi arvioidaan uuden asunnon kauppaan liittyvää virhevastuuta mahdollisine seuraamuksineen niin myyjän kuin ostajan kannalta.
85,95 €
Kirjailija Keskitalo, Petri
ISBNP9789513773977
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Työpaikan lait 2019

Työnantaja - täytä velvollisuutesi helposti! Nähtävänäpitovelvoitteen täyttämisen lisäksi kirja toimii myös kätevänä hakuteoksena kaikille työsuhdeasioiden parissa toimiville. Säädökset on ryhmitelty teoksessa aihealueiden mukaisesti, ja tarvittavat säädökset löytyvät kätevästi. Työpaikan lait 2019 -teoksessa on mm. seuraavat muutokset: Työsopimuslakiin on lisätty uusi 11:4 §, joka koskee ICT-oleskeluluvan (intra-corporate transfer) ja liikkuvan ICT -oleskeluluvan saaneiden työntekijöiden työsuhteen ehtojen määräytymistä. Työsopimuslain 13:6 §:ään on lisätty oppisopimusta koskeva muutos. Työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismääriä on muutettu. Turvallisuusselvityslakia on muutettu siten, että henkilön luotettavuuden ja painostuksesta vapaan ja riippumattoman tehtävien hoidon varmistamiseksi voidaan selvittää hänen ulkomaansidonnaisuuksiaan aiempaa laajemmin. Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista on kumottu. Lisätty uusi asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta. Työtapaturma- ja ammattitautilakiin on tullut useita muutoksia. Muutoksia on tullut mm. pakollisen vakuutuksen vuosityöansion laskentaan ja vuosittain indeksitarkistettavien etuuksien luetteloon. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeiksi katsotaan myös määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki ja osatyökyvyttömyyseläke. Muutoksia on tullut myös mm. työttömyysturvalakiin ja tietoyhteiskuntakaareen sekä ulosottolakiin ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin.
59,95 €
ISBNP9789522464828
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Henkilöstöasiantuntijan käsikirja

Tämän kirjan avulla niin esimies, toimitusjohtaja kuin HR-asiantuntija saa kokonaiskuvan henkilöstötyön eri osa-alueista. Henkilöstöasiantuntijan käsikirja kokoaa yhteen yrityksen henkilöstöasioita hoitavan ihmisen - kuten esimiehen, toimitusjohtajan ja HR-asiantuntijan - tarvitsemat tiedot. Kirjassa käydään läpi mm. seuraavia osa-alueita: henkilöstöasiantuntijan rooli esimiestyön ja johtamisen tukena henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö henkilöstöstrategia ja -politiikka henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen henkilöstön kehittäminen ja palkitseminen työlainsäädännön keskeiset perusasiat työterveyshuolto ja työhyvinvointi sisäinen viestintä. Suositun kirjan 6. painokseen on lisätty osiot mm. seuraavista asioista: valmentavasta johtamisesta palautteen antamisesta johtamisen keinona haastaviin palautteenantotilanteisiin valmistautumisesta ja selviytymisestä coachingista ja mentoroinnista henkilöstön kehittämisen keinonia sisäisen mentorointiohjelman rakentamisesta. Varsinkin pienissä yrityksissä henkilöstöasioiden hoito on usein esimiehen vastuulla. Moni joutuu hoitamaan yrityksen arvokkaimman pääoman asioita oman toimensa ohella. Ongelmatilanteita syntyy päivittäin: Missä tilanteissa saa tehdä huumetestin? Mitä asioita pitää viedä yhteistoimintamenettelyyn? Mitä rekrytointihaastattelussa ei saa kysyä? Mitkä ovat henkilöstösuunnittelun tavoitteet? Miten toteutetaan hyvä perehdyttäminen? Kirjassa on mm. mallikysymyksiä työhaastattelua ja henkilöstötutkimusta varten, mallipohjat työsopimukselle, kehityskeskustelulle, varoitukselle, ansioluettelolle ja työtodistukselle sekä työhön perehdyttämisen tarkistuslista. Kirjan kirjoittaja Maritta Joki (aik. Österberg) on työskennellyt mm. Kone Oyj:ssä HR-tehtävissä ja hänellä on vuosien kokemus erilaisista esimies- ja henkilöstöalan tehtävistä.
78,95 €
Kirjailija Joki, Maritta
ISBNP9789522465634
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Lapsen oikeudet terveydenhuollossa

Lapsen oikeudet terveydenhuollossa on monipuolinen ja käytännönläheinen kuvaus lapselle ihmisoikeutena turvatusta oikeudesta terveyteen. Lapsen oikeudet terveydenhuollossa on monipuolinen ja käytännönläheinen kuvaus lapselle ihmisoikeutena turvatusta oikeudesta terveyteen. Teemoina ovat muun muassa alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeus, lapsen oikeus yksityisyyteen ja vanhempien tiedonsaantioikeus, lapseen kohdistuneen väkivallan tunnistamisen haasteet terveydenhuollossa, lasten rokotuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, lapsille aiheutuneet potilasvahingot sekä transnuorten oikeudet. Teos on hyödyllinen lasten oikeuksien parissa työskenteleville lakimiehille, terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille, terveydenhuollon juridiikkaa opiskeleville sekä lasten huoltajille. Kirjan ovat toimittaneet OTT, VT Suvianna Hakalehto ja OTT, VT Irma Pahlman. Kirjoittajajoukko koostuu terveydenhuollon ammattilaisista, oikeustieteen tutkijoista ja lasten oikeuksien parissa työskentelevistä lakimiehistä.
110,95 €
ISBNP9789522465597
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Häiriö
Johtaminen disruptiossa ja alustataloudessa

Neljäs teollinen vallankumous ja toimialojen disruptio ovat kokonaisvaltainen häiriö, jonka vaikutukset ulottuvat kaikille toimialoille. Sen suurimmat onnistujat ovat biljoonaluokan GAFA-yhtiöt (Google, Apple, Facebook ja Amazon). Yritykselle ja yksilölle häiriö voi olla kriisi, jopa tuhoksi, mutta myös käännekohta uuteen. Miten tästä eksponentiaalisesta mahdollisuudesta voidaan hyötyä? Miten yritykset ovat tässä onnistuneet ja miksi? Miten innovoidaan uutta, kun kaikki järkkyy - ja ennen kaikkea, miten häiriintynyttä organisaatiota johdetaan vai johdetaanko sitä lainkaan? Kirja on brutaali häiriöraportti, joka pohjautuu Pauli Aalto-Setälän kokemuksiin edestä ja takaa disruptoidun media-alan johtamisesta sekä hänen luentoihinsa työelämäprofessorina Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ja Turun kauppakorkeakoulun Laboratory of Business Disruption Research -yksikössä. Maailmassa on muitakin mahdollisuuksia kuin GAFA, ja häiriytyneestä työstä voi syntyä jotain uutta. Aalto-Setälä esittelee kaikki löytämänsä työvälineet häiriöjohtamiseen, avaa alustatalouden liiketoimintamallit ja jakaa häiriöstä selviytyneiden opit eri toimialoilta. Kirjasta on hyötyä yritysjohtajille, henkilöstön kehittäjille ja organisaatiokulttuurin rakentamisesta kiinnostuneille.
56,95 €
Kirjailija Aalto-Setälä, Pauli
ISBNP9789521435331
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Liikejuridiikka 3/2018

Liikejuridiikka - laadukas ja käytännön tarpeita palveleva yritysjuridiikan ajankohtaisjulkaisu. Julkaisu sisältää sekä laajoja artikkeleita että tiiviitä katsauksia liike-elämän juridiikan ajankohtaisimpiin teemoihin. Julkaisuun kirjoittavat Suomen arvostetuimmat yritysjuridiikan professorit, tutkijat, asianajajat ja muut asiantuntijat. Liikejuridiikan päätoimittaja on professori Matti Rudanko Aalto-yliopistosta.
114,95 €
ISBNP9789522465498
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->